BN § 94 FLERINGE LICKEDARVE 1:14 - Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/38483
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 94
FLERINGE LICKEDARVE 1:14 - Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

Dnr 80080
Au§ 118
BESLUT
  1. Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet får Du möjlighet att ta del av och yttra Dig över byggnadsnämndens bedömning.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Fastigheten ligger i norra utkanten av det samhälle som utvecklats runt Bläse stenindustri. Den föreslagna tomtplatsen ligger strax intill grundläggningen för en idag bortflyttad militär-barack. I närområdet finns i övrigt endast ett fåtal äldre gårdsmiljöer.

Den stenmur som avgränsar nuvarande fastighet mot söder definierar även en gräns mellan bebyggelsemiljön kring Bläse kalkbruk och den mer orörda Stenkusten, där ett fåtal före-kommande byggnader har koppling till tidigare skogs- eller stenindustrin.

Den föreslagna tomtplatsen ligger inom ett område av riksintresse för såväl naturvården och det rörliga friluftslivet samt gränsar till ett bebyggelseområde av riksintresse för kulturmiljövården.

På grund av områdets stora allmänintresse som bland annat lett till att fråga om kultur-reservat väckts, så bedömer stadsarkitektkontoret att platsen är olämplig för bostads-bebyggelse. En ökad privatisering genom bostadsbebyggelse på den föreslagna platsen innebär skada på de värden som riksintressena avser att skydda, såväl vad det gäller upplevelsen av naturområdet Stenkusten, områdets värde för det rörliga friluftslivet men även för förståelsen av miljön som en historisk del av Bläse stenindustri.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att ansökan avslås med hänvisning till att det ur natur- och kulturmiljöhänseende är mer lämpligt med komplettering inom redan etablerad bebyggelse-miljö kring Bläse kalkbruk.

Byggnadsnämnden anser att de värden som riksintressena omfattar påtagligt skadas av föreslagen åtgärd.

Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas marken som område av riksintresse Gotlandskusten (miljöbalken 4 kap 4 §).

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Remisser och grannar

Försvarsmakten : Ingen erinran.

Länsmuseet : Avstyrker.

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Fleringe Lickedarve 1:40, 1:39, 1:42, 1:47, 1:37, 1:32, 1:14 samt 1:45.

Upplysningar

a) Yttrande ska ha inkommit inom fyra veckor från den dag Du fick del av beslutet. Har Du inte avhörts inom fyra veckor kan ändå ärendet komma att avgöras.

b) Upplysningar lämnas av stadsarkitektkontoret 0498/26 92 05.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register