BN § 96 VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Uppförande av 12 uthyrningsstugor, tillfällig åtgärd 2 år

Utskrivet från: http://gotland.se/38481
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 96
VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Uppförande av 12 uthyrningsstugor, tillfällig åtgärd 2 år

Dnr 80604
Au§ 170
BESLUT
  1. Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontoret

Ansökan avser förlängning av tidigare givet lov för tillfällig åtgärd enligt dnr 61712. Möjlig-heten att tillstyrka lov för den föreslagna åtgärden har överprövats i Länsrätten som fastställt Byggnadsnämndens tidigare beslut om lov.

Stadsarkitektkontoret anser att lov bör ges i avvaktan på att antagen detaljplan för området vinner laga kraft.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får utmed Gotlands kust fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Remisser och grannar

Grannar: Granskning pågår.

Upplysningar Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register