BN § 97 TOFTA SMÅGÅRDE 1:22 - Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/38480
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 97
TOFTA SMÅGÅRDE 1:22 - Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus

Dnr 71721
Au§ 171
BESLUT
  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av fem bostadshus på den sökta platsen.
  2. Geab´s yttrande ska beaktas.
  3. Tekniska förvaltningen drifts yttrande ska beaktas.
  4. Ägaren till fastigheten Tofta Smågårde 1:102 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

En planering av området för bostads/fritidsändamål har diskuterats med planavdelningen, stadsarkitektkontoret och en planskiss har tagits fram.

En förutsättning för planläggning är dock att kommunens vatten- och avloppskapacitet i området byggs ut vilket ännu inte har beslutats. För aktuella tomter har tekniska förvaltningen i yttrande bedömt att anslutning kan ske nu.

Kontoret anser det möjligt att tillstyrka förhandsbesked under förutsättning att de nu aktuella byggnaderna/-markområdena kommer att ingå i framtida detaljplan.

Området norr om gårdsplan/ladugården har använts som upplag mm för jordbruksdriften och genomkorsas av vägar, upplag av schaktmassor, övervuxna stenhögar mm. Enligt tidigare ägare är det odlingsrösen men det kan inte uteslutas att en del är av arkeologiskt intresse. En kraftig ålderdomlig stenvast går i nord-sydlig riktning väster om de planerade tomterna.

Aktuella tomter har placerats med hänsyn till detta.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas för uppförande av 5 bostadshus på fastigheten.

Delägaren till Tofta Smågårde 1:102 har framfört synpunkter på en tomts placering.

Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Remisser och grannar

Länsmuseet: Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker enligt villkor.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från delägare till fastigheten Tofta Smågårde 1:102.

Granneyttrandet har kommunicerats med sökanden.

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register