BN § 98 VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:144 - Förhandsbesked för uppförande av fyra bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/38479
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 98
VÄSTERHEJDE NYGÅRDS 1:144 - Förhandsbesked för uppförande av fyra bostadshus

Dnr 71377
Au§ 172

BESLUT

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av fyra bostadshus på den sökta plats enligt situationsplan daterad 2008-04-21.
  2. Geab´s yttrande ska beaktas.
  3. Tekniska förvaltningen drifts yttrande ska beaktas.
  4. Ägarna till fastigheterna Västerhejde Nygårds 1:254, 1:143, 1:251 och Västerhejde Kuse 1:15 delges byggnadsnämndens beslut.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Den nu föreslagna tomtutformningen med vegetation öster och söderut gör att det blir en förlängning av den rad som påbörjats av fastigheten Västerhejde Nygårds 1: 143.

Tomtområdet sträcker sig ej heller längre ut i det öppna jordbrukslandskapet än fastigheten Västerhejde Nygårds 1:143.

Den föreslagna nya vägens placering skyddar den trädridå som finns mellan Kusevägen och aktuellt område.

Ägarna till fastigheterna Västerhejde Nygårds 1:254, 1:143, 1:251 motsätter sig föreslagen åtgärd.

Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2008-01-23 § 51 underrättat sökanden om att före-slagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna förhandsbesked utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med svarsskrivelse 2008-03-20

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Lagstöd

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Remisser och grannar

Försvarsmakten: Ingen erinran.

Länsmuseet: Avstyrker. Länsmuseets remissyttrande har kommunicerats med sökanden.

GEAB: Tillstyrker enligt villkor. Geab:s remissyttrande har kommunicerats med sökanden.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker enligt villkor.

Berörda grannar har genom annons i lokalpressen samt per brev beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Västerhejde Nygårds 1:254 och 1:143, Västerhejde Nygårds 1:251 samt Västerhejde Kuse 1:15.

Granneyttrandena har kommunicerats med sökanden.

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register