BN § 99 HAMRA BERTELSMÄSSE 1:8 - Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/38478
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 99
HAMRA BERTELSMÄSSE 1:8 - Förhandsbesked för uppförande av fritidshus

Dnr 71560
Au§ 173a

BESLUT

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett fritidshus på den sökta platsen.
  2. Byggnaden skall utformas i enlighet med gotländsk byggnadstradition med putsade fasader, röda tegelpannor, faltak eller stenflis på sadeltak samt med proportioner på planmått där kortsida i förhållande till långsida motsvarar cirka 2/3 eller 5/8.
  3. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten finnas i området. Marken bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret. I detta ärende har bedömning skett i samråd med Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar det värden som riksintresset omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § punkterna 1 – 4 plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett fritidshus. lämnas på den sökta platsen. Byggnaden skall utformas i enlighet med gotländsk byggnadstradition med putsade fasader, röda tegelpannor, faltak eller stenflis på sadeltak samt med proportioner på planmått där kortsida i förhållande till långsida motsvarar cirka 2/3 eller 5/8.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13, där redovisas området som jordbrukmark.

I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får på Sudret fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Remisser och grannar

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

GEAB: Ingen erinran.

Länsmuseet: Tillstyrker med villkor.

Upplysningar

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register