BN § 102 VÄSTERGARN KRONHOLMEN – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/38475
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 102
VÄSTERGARN KRONHOLMEN – Detaljplan

Dnr 52038
BESLUT
  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med planförslaget, daterat 2008-05-14 , enligt 5 kapitlet 20 § plan- och bygglagen.

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontoret Planen syftar till att möjliggöra nya tomter. Föreslagen exploatering ligger i linje med möjliga exploateringsytor enligt planprogrammet för Västergarn, godkänt av byggnadsnämnden den 17 maj 2005.

Exploateringen har begränsats i den södra delen mot ån, bl a på grund av markhöjderna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Ansökan inkom 2005-11-03 för Västergarn Kronholmen 1:3 med begäran om planläggning för bostadsbebyggelse. Även angränsande fastighet Västergarn Lauritse 1:20 har inkommit med begäran om planläggning 2005-11-14, de båda ansökningarna övergår till ett ärende.

Planförhållanden m m

Ett planprogram har tagits fram för området där det anges att ”ny bebyggelse kan tillåtas enligt förtätningsstrategi”.

Byggnadsnämnden gav stadsarkitektkontoret i uppdrag 2006-02-08, § 36 att upprätta detaljplan för aktuellt område.

Register