BN § 104 BOGE FRIGGARS 5:1 – Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/38473
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 104
BOGE FRIGGARS 5:1 – Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus

Dnr 71164

BESLUT

  1. Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet får Ni möjlighet att komplettera ärendet enligt byggnadsnämndens bedömning.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Stadsarkitektkontoret

Fastigheten ligger öster om kustvägen och består av omväxlande öppna betesmarker och skog. Inom området finns ett stall och en grupp bostadshus i söder. I anslutning till de föreslagna tomtplatserna finns öppna vyer mot havet. Området närmast vägen är enligt uppgift ett f.d. grustag som avgränsas av en gles vegetationsridå mot ett öppet område mot skogen.

Förhandsbesked omfattar 5 bostadshus på Boge Friggars 5:1. Dessutom har förhandsbesked sökts för 5 bostadshus på Boge Friggars 1:31 som ligger i omedelbar närhet till husen på Boge Friggars 5:1.

Med anledning av att förhandsbesked söks för 10 bostadshus inom en radie av c:a 250 meter erfordras vattenutredning (vattendom) som visar att vatten finns till 10 hus. Vattenutredning skall utföras när grundvattennivån är som lägst (augusti – oktober).

En etablering av föreslagen omfattning fordrar en gemensam avloppslösning.

Detaljerad principlösning som redovisar hela området skall inlämnas till byggnadsnämnden.

Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret

I detta ärende har bedömning skett i prövningsgruppen för avlopp. Tillstånd enligt miljöbalken 11 kap, 9 – 12 §§ erfordras.

Stadsarkitektkontoret bedömer det som möjligt att tillstyrka ansökan under förutsättning:

1. att en gemensam vatten- och avloppsredovisning görs med Boge Friggars 1:31

2. att begärd vattenutredning visar erforderligt vattenmängd och kvalitet.

3. att föreslagna tomtplatser placeras mellan den vegetationsridå som ligger ca 90 meter från länsvägen och skogen. Även placering i skogen bedöms som lämplig förutsatt att det sker utanför strandskydd.

4. att föreslagna tomtplatser placeras minst 150 meter från befintlig stallbyggnad.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2008-01-23, § 21, att fastigheten skulle besiktas. Arbetsutskott besiktade fastigheten 2008-02-20.

Förutsättningar

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och landskapsbild.

Lagstöd

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Remisser och grannar

Länsmuseet : Tillstyrker med villkor

Försvarsmakten : Ingen erinran.

Vägverket: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Boge Friggars 1:30, 1:37 och 1:9 samt Boge Hägvide 1:9.

Grannarnas synpunkter har kommunicerats med sökanden.

Upplysningar

a) Kompletteringen ska ha inkommit inom fyra veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Har Ni inte avhörts inom fyra veckor kan ändå ärendet komma att avgöras.

b) Upplysningar lämnas av stadsarkitektkontoret 0498/26 92 05.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register