BN § 106 KLINTE SICKLINGS 1:102 - – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd, uppförd byggnad

Utskrivet från: http://gotland.se/38471
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 106
KLINTE SICKLINGS 1:102 - – Ifrågasatt utförd olovlig åtgärd, uppförd byggnad

Dnr 75144
BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av XX i egenskap av ägare till fastigheten tillika ägare av byggnaden en byggnadsavgift om 5 040 kronor.
  2. Avgiften ska inbetalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johansson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.


BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Vid besiktning den 13 maj 2008 har konstaterats att rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför uttas av XX.

ÄRENDEBESKRIVNING

Vid besiktning har stadsarkitektkontoret konstaterat att på fastigheten har en byggnad uppförts. Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 13 mars 2008 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 13 maj 2008, bilaga 106.

Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR


Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register