BN § 111 VÄNGE VIVUNGS 1:44- Ifrågasatt utför olovlig åtgärd

Utskrivet från: http://gotland.se/38466
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 111
VÄNGE VIVUNGS 1:44- Ifrågasatt utför olovlig åtgärd

55229

BESLUT

  1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap 15 och 18 §§ plan- och bygglagen förelägga XX vid vite om 35 000 kronor att senast den 26 augusti 2008 på fastigheten Vänge Vivungs 1:44 ta bort 15-20 m3 bildäck, motorer, växellådor, hushållsmaskiner, järnskrot samt anordnad uppställningsplats för bilar.
  2. Beslutet skall enligt 10 kapitlet 22 § plan- och bygglagen sändas till inskrivningsmyndig- heten för anteckning i fastighetsboken.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende

BEDÖMNING

Vid besiktning den 13 maj 2008 på fastigheten Vänge Vivungs 1:44 har stadsarkitektkontoret konstaterat att det olovligt utförda upplaget inte var borttaget.

Vid nämnda förhållande finner byggnadsnämnden att skäl föreligger eftersom Ni inte har tagit bort det olovliga upplaget inom angiven tid föreläggs Ni vid vite om 35 000 (trettiofemtusen) kronor att ta bort 15-20 m3 bildäck, motorer, växellådor, hushållsmaskiner, järnskrot samt anordn ad uppställningsplats för bilar på fastigheten Vänge Vivungs 1:44 Gotlands kommun före den 26 augusti 2008. Besiktning kommer att äga rum den 26 augusti 2008.

ÄRENDEBESKRIVNING

Gotlands byggnadsnämnd och stadsarkitektkontor arbetar aktivt med att bevara byggnader och miljöer i det dagliga arbetet med planering, bygglovhantering, tillsyn och rådgivning.

Enligt plan- och bygglagen 3 kap 17 § skall tomter, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Vid besiktning på fastigheten Vänge Vivungs 1:44 har stadsarkitektkontoret konstaterat att ett upplag om 15-20 m3 bildäck, motorer, växellådor, hushållsmaskiner, järnskrot samt anordnad uppställningsplats för bilar har anordnats på fastigheten utan erforderligt bygglov.

Byggnadsnämnden har i skrivelse den 11 februari 2008 informerat Er om hur ärendet behandlas enligt plan- och bygglagen och uppmanat Er att senast den 13 maj 2008 ta bort det olovliga upplaget, bilaga 111.

Fastighetsägarna har anhållit om förlängning av tiden för iordningställandet till den 26 augusti 2008.

Upplysningar

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register