BN § 114 VISBY REMMAREN 6 – Ifrågasatt olovlig utförd åtgärd

Utskrivet från: http://gotland.se/38463
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 114
VISBY REMMAREN 6 – Ifrågasatt olovlig utförd åtgärd

Dnr 85058
BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttas av XX i egenskap av ägare till fastigheten en byggnadsavgift om 4 704 kronor.
  2. Avgiften ska inbetalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johansson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.

BEDÖMNING

Byggnadsnämnden

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden.

Vid besiktning den 13 maj 2008 har konstaterats att rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför uttas av XX.

ÄRENDEBESKRIVNING

Vid besiktning den 20 februari 2008 konstaterade stadsarkitektkontoret att på fastigheten har ett plank mot Norra Murgatan uppförts. Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har lämnat erforderligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 2 april 2008 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 13 maj 2008, bilaga 114.

Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Den fullständiga lagtexten finns att läsa på www.Boverket.se

Register