BN § 115 Delegationsbeslut – Anmälan

Utskrivet från: http://gotland.se/38462
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 115
Delegationsbeslut – Anmälan

BESLUT

  1. Förteckningarna godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING

Förteckningar över de kvalitetsansvariga som med stöd av gällande delegationsordning godkänts vid stadsarkitektkontoret anmäldes med stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 115.

Register