BN § 116 Diverse skrivelser och protokoll

Utskrivet från: http://gotland.se/38461
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2008-05-14

BN § 116
Diverse skrivelser och protokoll

BESLUT

Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING
Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 116.

Register