KFN § 61 Konkurrensutsättning av baden - SWOT-analys

Utskrivet från: http://gotland.se/38438
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 61
Konkurrensutsättning av baden - SWOT-analys

Dnr: KFN 2007/349-72
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-05

Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2008-04-15, § 42, att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en SWOT-analys utifrån att förvaltningens samtliga bad konkurrensutsätts i ett paket. SWOT-analysen, som har genomförts tillsammans med Tekniska förvaltningen.

Dag Hultemar från Upphandlarna/KSK informerade om möjligheten att utnyttja s k tjänstekoncession, vilket ger större flexibilitet än traditionell upphandling. Nämnden såg stora fördelar med ett sådant förfarande och gav förvaltningen i uppdrag att i dialog med presidiet arbeta fram ett konkret underlag för att utnyttja tjänstekoncession. Det fortsatta arbetet ska redovisas vid augustisammanträdet, då nämnden fattar beslut i frågan.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd med presidiet arbeta fram ett underlag för tjänstekoncession till augustisammanträdet.