KFN § 62 Medborgarförslag om reducerad avgift på baden för arbetslösa

Utskrivet från: http://gotland.se/38437
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 62
Medborgarförslag om reducerad avgift på baden för arbetslösa

Dnr: KFN 2008/162-71
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-05

Irene Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inför reducerad avgift för arbetslösa på badhusen. I dag har studerande och pensionärer reducerade priser på baden. Förslagsställaren hävdar att arbetslösa har ont om pengar och kan tvingas att prioritera bort badbesök av ekonomiska skäl. 

Avgiften för ett vuxenbad är från och med 2008-09-01
45 kr. Studerande och pensionärer betalar 25 kr. Det vore ur folkhälsosynpunkt bra om ingen av ekonomiska skäl tvingas prioritera bort besöken på våra badhus, där man har möjlighet till motion, bastu och samvaro. Efter samråd med badpersonalen anser förvaltningen att antalet badande kommer att öka så att inkomstbortfallet blir försumbart om arbetslösa får bada med samma rabatter som pensionärer och studerande.

Nämnden ansåg att förslaget var vällovligt, men att man måste lösa frågan hur man identifierar sig som arbetslös på ett bra sätt utan att skapa onödig byråkrati. Förvaltningen fick i uppdrag att kontakta Arbetsförmedlingen för att lösa identifieringsfrågan. Om detta går bra ställer sig nämnden positiv till att under en försöksperiod införa rabatterade bad för heltidsarbetslösa. Försöket ska utvärderas på novembersammanträdet.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att uppdra åt förvaltningen att kontakta Arbetsförmedlingen för att lösa frågan hur man kan identifiera sig som arbetslös.
  • Att, under förutsättning att identifieringsfrågan löses enligt ovan, på försök under tiden
    2008-09-01 - 2008-12-31 erbjuda heltidsarbetslösa samma rabatter avs bad som pensionärer och studerande åtnjuter.
  • Att utvärdera försöket och redovisa resultatet vid novembersammanträdet.