KFN § 63 Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/38436
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 63
Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj 2008

Dnr: KFN 2008/183-04
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-09

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat in månadsrapport för perioden januari-maj till ledningskontoret.

För perioden är det periodiserade driftsresultatet 625 kkr. För hela året beräknas driftsresultatet hållas inom givna ramar för förvaltningen totalt. Årsprognosen visar fortfarande ett överskott på 189 kkr inklusive förvaltningsbuffert. Eftersom ekonomisk balans är överordnad verksamhetsmålen innebär detta att förvaltningen även fortsättningsvis bör iaktta stor återhållsamhet framförallt för nya verksamhetsförändringar. Detta tillsammans med den pågående organisations- och verksamhetsöversynen tyder på att balanskravet kan uppfyllas.

För investeringar prognostiseras utfallet hållas inom givna ramar.

Eget kapital uppgår till 4 769 kkr. Hittills i år har beslut om uttag uppgått till 1 058 kkr, varav 700 kkr till Slite konstgräsplan.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2008.