KFN § 64 Kulturpolitiskt program

Utskrivet från: http://gotland.se/38435
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 64
Kulturpolitiskt program

Dnr: KFN 2006/087-76
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-10
Ett nytt nedbantat förslag till kulturprogram presenterades och diskuterades. Nämnden ansåg att förslaget kunde spetsas till ytterligare och ledamöterna uppmanades att komma med förslag. Synpunkterna samlas in blockvis till presidiet som vid sin beredning 12 augusti tar fram ett förslag till slutprodukt. Det slutliga programförslaget fastställs på nämndens ordinarie sammanträde 26 augusti. Därefter lämnas det skyndsamt till Kommunstyrelsen för vidare befordran till Kommunfullmäktige.