KFN § 66 Studieförbunden - mål och riktlinjer för kulturprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/38433
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 66
Studieförbunden - mål och riktlinjer för kulturprogram

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-01-23, § 9, att studieförbunden ska inbjudas till att medverka i arbetet med att ta fram kriterier för kulturprogram samt till överläggningar före sommaren kring effekterna av minskade anslag till kulturprogram.

Kulturavdelningen har haft två möten med representanter för studieförbunden och Gotlands Bildningsförbund i denna fråga. Därvid framkom en önskan att studieförbunden skulle arbeta fram ett gemensamt förslag till mål och riktlinjer för kulturprogram utifrån de fördelningsprinciper och kriterier som Folkbildningsrådet fastställt. Förslaget, som arbetats fram i dialog med kulturavdelningen, har antagits gemensamt av studieförbunden på Gotland.

Nämnden ansåg att förslaget var bra och tryckte särskilt på avsnittet om mötesplatser mellan bildningsorganisationerna och kommunen för utveckling, dialog och utvärdering.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att anta dokumentet Mål och riktlinjer för kulturprogram att tillämpas från och med 2009.