KFN § 67 Avgiftslista för bibliotekstjänster

Utskrivet från: http://gotland.se/38432
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 67
Avgiftslista för bibliotekstjänster

Dnr: KFN 2006/212-78
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-05-30

Hur stora avgifter gymnasiala friskolor och privata företag ska betala för de tjänster, som de efterfrågar på biblioteken, har varit en fråga som behandlats under arbetet med biblioteksplanen. Den avgiftslista som nu arbetats fram följer i stora drag vad man på övriga bibliotek i landet tar ut för liknande tjänster. För- och grundskolenivå är även fortsättningsvis undantagna från avgifter för att vi inte där ska förlora möjligheten att verka för lässtimulerande uppgifter. För biblioteksservice till privata vårdgivare och företag bestäms avgiften av tjänsternas omfattning.

Avgiftslista för bibliotekstjänster till gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare:
- Bokprat på biblioteket för en klass                   700 kr
- Bibliotekskunskap på biblioteket för en klass    700 kr
- IT-baserad informationssökning för elever       700 kr
- Bokprat på personalmöte i skolan                 1 000 kr
- Bokprat på föräldramöte i skolan                  1 000 kr
- Bokprat på företag/organisation                   1 000 kr
- Biblioteksservice vid privat vårdinrättning      beroende
   och arbetsplatser                                   på omfattning
- Konsultation: katalogsökning, avancerad       400 kr/tim
   informationssökning för företag


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna ovanstående avgiftslista avseende bibliotekstjänster för gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare på Gotland.