KFN § 68 Biblioteksfrågor - Move-IT, kaférörelse

Utskrivet från: http://gotland.se/38431
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 68
Biblioteksfrågor - Move-IT, kaférörelse

Dnr: KFN 2003/243-78

Projekt Move-IT
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 2007-06-19, § 57, att anslag till projektet Move-IT på 240 kkr under 2007 får belasta nämndens egna kapital. Då anslagna medel ej förbrukats föreslås att dessa överförs till 2008 för att projektet ska kunna drivas vidare.

Servering i Almedalsbibliotekets foajé
Ett antal idéer om hur serveringen i Almedalsbibliotekets foajé skulle kunna utvecklas framfördes. Ett förslag om att erbjuda intresserade entreprenörer att via tjänstekoncession diskutera olika utvecklingsidéer vann gehör. Förvaltningen fick i uppdrag att i samarbete med Högskolan på Gotland arbeta fram ett underlag för att gå vidare med frågan.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att tidigare beslutade, men ej förbrukade, anslag till projektet Move-IT på 240 kkr under 2008 får belasta Kultur- och fritidsnämndens egna kapital.
  • Att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Högskolan på Gotland ta fram ett underlag till ett tjänstekoncessionsförfarande avs kaférörelse i Almedalsbibliotekets foajé.