KFN § 69 Nationellt ungdomskonvent på Gotland 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/38430
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-06-17

KFN § 69
Nationellt ungdomskonvent på Gotland 2009

Dnr: KFN 2008/188-71
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-06-01

Sedan 2001 arrangeras årligen ett ungdomskonvent, Livet är en fest, av någon av landets kommuner. Arrangemanget emanerar från ett nationellt projekt under 2000 som Socialstyrelsen och Fritidsforum stod bakom. För 2009 års konvent har föreslagits att Gotland skulle åta sig arrangemanget under ett veckoslut (fredag-söndag) i maj.

Ungdomsavdelningen har ställt sig positiv till att stå som arrangör; man anser sig ha personella resurser att genomföra det hela inte minst med ungdomarnas hjälp. För att klara arrangemanget ekonomiskt begär man fria nyttigheter i form av logikostnader (värde 66 kkr) och en förlustgaranti om 200 kkr.

Nämnden ställde sig positiv till att Gotland åtar sig ett attraktivt evenemang för ungdomar, men att evenemangskalendern för 2009 redan är fulltecknad och att det därför inte finns ekonomiskt utrymme för ytterligare åtaganden. Däremot ansåg man att det finns goda förutsättningar att genomföra konventet under 2010. Ungdomsavdelningen fick i uppdrag att framföra nämndens åsikt till Fritidsforum, som samordnar arrangemanget.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avslå ungdomsavdelningens ansökan om fria nyttigheter och förlustgaranti avs Livet är en fest-konventet 2009.
  • Att erbjuda att Gotlands kommun åtar sig att arrangera Livet är en fest 2010.