§ 104 Detaljplan för Visby Dovhjorten 10. Utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/38222
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 104
Detaljplan för Visby Dovhjorten 10. Utställning

AU § 99

- Byggnadsnämnden 2008-04-03 med förslag detaljplan 2007-12-05
- Ledningskontoret 2008-04-10

Byggnadsnämnden har för granskning överlämnat förslag till detaljplan för fastigheten Dovhjorten 10 i Visby.

Syftet med planförslaget är bebyggelse för centrumändamål (även bostads­ändamål) bl.a. att förbättra stadsmiljön i denna del av Östercentrum. Gamla brand­stationen ska rivas. Planen medger nybyggnad i fyra våningar. Parkeringar byggs i såväl markplan som källargarage. Samrådet har medfört förändringar av plan­förslaget bl.a. mot bakgrund av svårigheterna att finansiera ett planerat under­jordiskt garage i anslutning till det som redan finns. Centrumändamålet har därför utökats på bekostnad av parkeringsytan för att möjliggöra en biograf under mark­planet. Övriga förändringar framgår av samrådsredogörelsen. Detaljplanen ska antas av byggnadsnämnden. I samband med antagande ska exploateringsavtal träffas.

Anm: Markanvisningsavtal träffades 2004 med Kastalen Fatighets AB. Avtalet har senare övertagits av Wisab Bygg AB (2007-09-24, § 271). I samband därmed godkändes att fastigheten också fick utnyttjas för biograf. Enligt markanvisnings­avtalet skulle intentionen i detaljplanen vara centrumbebyggelse (ca 3 500 kvm ovan mark) och ca 1 500 kvm underjordiskt garage.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.

Kommunstyrelsens beslut

  • ­Planförslaget lämnas utan erinran.

  • Register