§ 105 Detaljplan Stenhuggaren 2 m.fl. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/38221
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 105
Detaljplan Stenhuggaren 2 m.fl. Samråd

AU § 100

- Stadsarkitektkontoret 2008-03-18, förslag detaljplan 2007-10-09
- Ledningskontoret 2008-04-11

Stadsarkitektkontoret har för samråd översänt förslag till detaljplan för Stenhuggaren 2 m.fl. ett område sydöst om rondellen vid Follingbo väg och Visbyleden (ICA Maxi och Arbetarrörelsens hus). Syftet är att legalisera livsmedelsförsäljning. Kommunen äger mark i den södra delen av området.

Ledningskontoret kommenterar de två cirkulationsplatser som ingår i planförslaget, buller och frågan om luktstörningar från fjärrvärmeverket. Planförslaget föreslås lämnas utan erinran men med kommentaren att det kan ifrågasättas om cirkulationsplatsen på Visbyleden ska ingå i planen, eftersom det ännu är oklart vem som ska betala den.

Jäv : Leif Dahlby (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran. Det kan dock ifrågasättas om cirkulationsplatsen på Visbyleden ska ingå i planen.

  • Register