§ 106 Detaljplan Västerhejde Bjärs 2:1 och del av 1:3. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/38220
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 106
Detaljplan Västerhejde Bjärs 2:1 och del av 1:3. Samråd

AU § 101

- Stadsarkitektkontoret 2008-04-08 förslag detaljplan 2008-01-23
- Ledningskontoret 2008-04-11

Stadsarkitektkontoret har för samråd översänt förslag till detaljplan för Bjärs 2:1 och del av 1:3; ett område som ligger strax utanför Vibble, öster om väg 140 i anslutning till befintlig bebyggelse. Avsikten är att dela berörda delar av området i 32 fastigheter; 26 för enfamiljsbostäder och 6 samfällt ägda fastigheter för sophantering, lek och gatumark. Planområdet kommer att anslutas till kommunalt VA-nät. Planen ska antas av kommunfullmäktige.

Ledningskontoret föreslår att planförslaget lämnas utan erinran.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Planförslaget lämnas utan erinran.

  • Register