§ 107 Remiss. KOLL framåt. Handlingsprogram för kollektivtrafiken

Utskrivet från: http://gotland.se/38219
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 107
Remiss. KOLL framåt. Handlingsprogram för kollektivtrafiken

AU § 102
KS2008/0120-51

- Näringsdepartementet 2008-03-11
- Tekniska nämnden arbetsutskottet § 134/2008

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Vägverkets och Banverkets förslag till nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling – KOLL framåt. Bakgrunden är ett regerings­uppdrag, som bl.a. varit att föreslå tillräckliga åtgärder för att kollektiv­trafikens andel av transporterna ska öka. Utformningen ska utgå från dels resenärsperspek­tivet, dels perspektivet regional utveckling med inriktning på tillväxt.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Efter komplettering i enlighet med vad som framkom under överläggningen avges yttrande i överensstämmelse med ledningskontorets förslag.

  • Register