§ 108 Remiss. LOV att välja SOU 2008:15

Utskrivet från: http://gotland.se/38218
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 108
Remiss. LOV att välja SOU 2008:15

AU § 103
KS2008/0116-10
- Socialdepartementet 2008-03-02
- Social- och omsorgsnämnden 2008-04-23
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-05-21
- Ledningskontoret 2008-05-21

Gotlands kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Frittvalutredningens betänkande ”LOV att välja”, SOU 2008:15 .

Förslaget: En lag – lag om valfrihetssystem, LOV, - införs som kan användas av de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamhet och låta brukaren välja utförare av socialtjänstinsatser. I systemet ligger att det inte är frågan om priskonkurrens. Kraven och ersättning ska anges i förfrågningsunderlag. Alla som uppfyller kraven har rätt att få teckna avtal. Den som inte antagits ska kunna begära överprövning hos länsrätten. Rättelse ska endast den få som lidit skada av myndighetens handlande. Myndigheten ska annonsera i en nationell databas för att information om planerade valfrihetssystem ska spridas. Lagen kan användas också inom hälso- och sjukvården.

Brukaren ska få god (skriftlig) information om systemet och samtliga utförare. Myndigheten ansvarar för att underlätta för den enskilde att göra sitt val. Den som inte vill välja ska kunna avstå och hänvisas då till ett alternativ som myndigheten bestämt i förväg och som uppfyller samma kvalitetskrav. Det ska vara enkelt för den enskilde att byta utförare. I socialtjänstlagen föreslås förändringar om uppskjuten verkställighet för att den enskilde ska kunna välja en viss utförare och kommunen inte drabbas av den särskilda ”försenings”avgiften. Kommuner, där kommunfullmäktige fattat beslut om att utreda förutsätt­ningarna för att införa valfrihetssystem, och under år 2009 påbörjar utredningen, ska kunna söka bidrag ur statligt avsatta, 280 mnkr.

Tre alternativ skulle därmed till buds för kommuner och landsting: att driva verk­samheten själv, att träffa avtal med leverantör av tjänst efter upphandling enligt LOU eller träffa avtal med leverantör enligt LOV.

Social- och omsorgsnämnden har i huvudsak tillstyrkt förslagen med undantag för förslaget om ett särskilt alternativ för dem som inte vill välja. Hälso- och sjuk­vårdsnämnden har ”generellt” tillstyrkt förslaget. Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande.

Yrkande :

 

 • Björn Jansson (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v), att kommunstyrelsen skulle avge yttrande i enlighet med deras förslag.

   

  Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag till yttrande och Björn Janssons förslag och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.

  ­Kommunstyrelsens beslut

 • Yttrande avge i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

   

 • Register