§ 109 Remiss. Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020

Utskrivet från: http://gotland.se/38217
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 109
Remiss. Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020

AU § 104
KS2008/0084-37

Näringsdepartementet 2008-02-20
- Ledningskontoret 2008-04-16

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på Statens energimyndighets rapport ”Nytt planeringsmål för vindkraften år2020”.

Förslaget: Planeringsmålet för elproduktion från vindkraft föreslås vara 30 TWh år 2020; 20 TWh ska vara landbaserat och 10 TWh till havs. (Nuvarande mål, 10 TWh till 2015, sattes 2002. Varje län har sedan ett regionalt planeringsmål.) Målet motsvarar en ökning från dagens ca 800 vindkraftverk till mellan 3 000 och 3 500.

Ett planeringsmål syftar till att ge signal till hur mycket vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen. Den faktiska utbyggnaden kommer att bli lägre, eftersom målet ska motsvara en situation med riktigt bra förutsättningar för investeringar i vindkraft. Energimyndigheten har inte bedömt länsstyrelsernas regionala redovisningar av planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraft­anläggningar till land och till havs. Områden motsvarande 10 TWh på land ska vara planerade senast år 2010 och resten senast 2012. Till havs finns redan planer för 10 TWh.

Ska utbyggnaden låta sig göras krävs förenklingar i bl.a. regelverk och handläggning (t.ex. förkortade remisstider till högst två månader, miljödom­stolen ska meddela dom i normal­fallet inom en månad och högst två månader efter den muntliga förhandlingen). Konces­sionsplikten bör slopas och den frågan utredas. Vindkraft bör inte längre betraktas som miljöfarlig verksamhet (och därmed inte vara tillstånds- eller anmälningspliktig). Gränsen för regerings­prövning bör höjas till 25 MW och frågan om huruvida detaljplan ska vara obligatorisk utredas. Dessutom krävs stöd till havsbaserad vindkraft som inte är lönsam idag. Behovet av reglerkraft föreslås analyseras.

Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande vari dels formfrågorna kommen­teras, dels frågan om ett nationellt elnät för att möjliggöra att utbyggnads­målen nås. Behovet av finansiering av ny kabel för elöverföring från Gotland framhålls. Arbetsutskottet har tillstyrkt det förslaget.

Yrkande :

  • Bror Lindahl (fp) yrkade att kommunstyrelsen skulle avstå från att avge yttrande. 

  • Lars Thomsson (c) avstyrkte yrkandet.

    Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.


    ­Kommunstyrelsens beslut
  • Yttrande avges i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

    Reservation : Bror Lindahl (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.

  • Register