§ 111 Motion. Ökat flyktingmottagande

Utskrivet från: http://gotland.se/38215
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 111
Motion. Ökat flyktingmottagande

AU § 106
KS2007/0504-13
- Motion 2007-11-26
- Social- och omsorgsnämnden 2008-02-13, § 9
- Ledningskontoret 2008-04-08

Mats-Ola Rödén m.fl. (fp) har i motion hemställt att kommunen, tillsammans med företag, länsstyrelsen och föreningar, ska bygga upp en organisation för flyktingmottagande. Frågan om hur kommunen skulle kunna ta emot fler personer, i storleksordningen 155 personer per år 2008 - 2010, förslås utredas i syfte att teckna avtal med Migrationsverket om ökat mottagande. Kommunen föreslås prioritera utsatta flyktinggrupper, t.ex. ensamkommande barn.

Social- och omsorgsnämnden har avstyrkt förslaget om att öka mottagandet 2008. Nämnden har tillstyrkt att möjligheterna att öka mottagandet 2009 utreds och att samarbetet med företag och organisationer ska fortsätta att utvecklas. Efter gjord utredning har social- och omsorgsnämnden uppdragit åt sin förvaltning att se över möjligheterna att öka mottagandet av såväl flyktingar som andra skyddsbehövande inför 2009. Ca 50 personer skulle kunna tas emot årligen och bostadsfrågan för dem kunna lösas. Nämnden redogör också för överenskommelsen om mottagande av ensamkommande barn.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med de beslut som socialnämnden fattat.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med socialnämndens beslut.

  • Register