§ 112 Motion. Utökad förskoletid för barn till arbetslösa och föräldralediga

Utskrivet från: http://gotland.se/38214
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 112
Motion. Utökad förskoletid för barn till arbetslösa och föräldralediga

AU § 107
KS2007/0535-60
- Motion 2007-12-03
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-13, § 3
- Ledningskontoret 2008-04-14
Janica Sörestedt (s) och Christer Engelhardt (s) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska erbjuda barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga möjlighet till förskoleverksamhet minst 25 timmar per vecka, i stället för som nu, 15 timmar.

Barn- och utbildningsnämnden, som utgått från att motionen avser barn i åldrarna 1-3 år, har avstyrkt motionen.

Ledningskontoret hänvisar till barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att den ökade kostnaden skulle uppgå till ca 2,5 mnkr per år och förordar restriktivitet med åtgärder som inte kan finansieras inom befintliga ramar. Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkanden :

· Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Brittis Benzler (v), att kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
­
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


  • Motionen avslås.
  • Register