§ 114 Begäran om tilläggsanslag; hälso- och sjukvårdsnämnden

Utskrivet från: http://gotland.se/38212
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 114
Begäran om tilläggsanslag; hälso- och sjukvårdsnämnden

AU § 109
KS2008/0119-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-03-10, § 157
- Ledningskontoret 2008-05-06

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt drygt 7 mnkr i tilläggsanslag för personalförstärkningar med anledning arbetstidslagen.

Efter analys av schemaläggning och personalbehov har ledningskontoret bedömt att anslagsbehovet uppgår till ca 6,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 6 601 000 kr i tilläggsanslag för att säkerställa följsamheten till arbetstidslagen. Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.

  • Register