§ 115 Begäran om tilläggsanslag för reparation av kajen i Ronehamn

Utskrivet från: http://gotland.se/38211
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 115
Begäran om tilläggsanslag för reparation av kajen i Ronehamn

AU § 110
KS2008/0172-04
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2008-04-08, § 90
- Ledningskontoret 2008-04-18

Tekniska nämnden (arbetsutskottet) har begärt 2,5 mnkr i tilläggsanslag för att reparera kajen i Ronehamn.

Det antecknas att arbetsutskottet beviljat det begärda finansiella igångsättningstillståndet för projektet.

Ledningskontoret har tillstyrkt framställningen.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämnden beviljas 2,5 mnkr i tilläggsanslag för reparation av kajen i Ronehamn. Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.

  • Register