§ 116 Tilläggsanslag; förprojektering kryssningskaj

Utskrivet från: http://gotland.se/38210
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 116
Tilläggsanslag; förprojektering kryssningskaj

AU § 111
KS2008/0088-04
- Tekniska nämnden 2008-02-20, § 25
- Ledningskontoret 2008-05-21

Efter genomförd förstudie har tekniska nämnden begärt 500 000 kr i tilläggsanslag för utredning och förprojektering av kryssningskaj utanför den norra vågbrytaren i Visby hamn.

Ledningskontoret har tillstyrkt framställningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen bifalls. Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.

  • Register