§ 117 Begäran om tilläggsanslag; säkerställande av vattenkvalitet

Utskrivet från: http://gotland.se/38209
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 117
Begäran om tilläggsanslag; säkerställande av vattenkvalitet

AU § 112
KS2008/0214-04
- Tekniska nämnden 2008-04-23, § 78
- Ledningskontoret 2008-05-15

Tekniska nämnden har begärt 8 mnkr i tilläggsanslag för åtgärder som ska säkerställa vattenkvaliteten sedan grundämnet bor upptäckts i de kommunala vattentäkterna i När, Rone och Åminne.

Ledningskontoret har tillstyrkt omdisponering i investeringsbudgeten och tilläggsanslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämnden beviljas 4 mnkr i tilläggsanslag för ändamålet. Medel anvisas ur Gotlands kommun Eget kapital. För täckande av återstoden av utgiften medges nämnden omdisponera 4 mnkr i 2008 års investeringsbudget.

  • Register