§ 118 Ramavtal om exploatering av Bungenäs

Utskrivet från: http://gotland.se/38208
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 118
Ramavtal om exploatering av Bungenäs

AU § 11134
KS2008/0211-04
- Tekniska nämnden 2008-04-23, § 85
- Ledningskontoret 2008-05-15

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna upprättat förslag till ramavtal med Bungenäs Utveckling Södra AB om exploatering m.m. av Bungenäs och bevilja 2,8 mnkr i tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp till området.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till ramavtal för exploatering av Bungenäs godkänns.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämnden beviljas 2,8 mnkr i tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp till området. Medel anvisas genom intäkter från avgifter.

  • Register