§ 119 Utredning om GotlandsMusiken

Utskrivet från: http://gotland.se/38207
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 119
Utredning om GotlandsMusiken

AU § 114

Den styrgrupp som på uppdrag av regiondirektören utreder frågan om den framtida inriktningen av länsmusiken på Gotland har i delrapport ( 2008-04-30 ) förslagit ett ramtillskott för att säkra verksamheten i avvaktan på bl. a. den statliga kulturutredningens förslag.

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska förklara sig beredd att medverka i den trepartslösning som diskuteras mellan stiftelsen GotlandsMusiken, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Regiondirektör Bo Dahllöf redogjorde för de fortsatta resonemang som förts och förslag om utformning av stödet.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsen är beredd att medverka med ekonomiskt stöd till verksam­heten inom GotlandsMusiken under 2009 i avvaktan på att den nu pågående utredningen presenterar sitt förslag. Stödet utformas som en ekonomisk garanti och baseras på en trepartsöverenskommelse där stiftelsen GotlandsMusiken i första hand ska använda ordinarie statliga och kommunala driftbidrag komplet­terat med utnyttjandet av eget kapital och ev. ökade intäkter för verksamheten. I andra hand samfinansieras ett underskott av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Omfattningen av garantin beräknas av ledningskontoret med föreslagen finansiering samt fastställs efter beslut av respektive nämnd. Uppföljning sker i anslutning till stiftelsens ekonomiska månadsuppföljning.

  • Register