§ 120 Filmverksamheten på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/38206
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 120
Filmverksamheten på Gotland

AU § 115
- (Arbetsutskottet § 270/2007)
- Ledningskontoret 2008-05-07

Regiondirektören utreder frågan om att kraftsamla Gotlands kommuns aktiviteter inom filmområdet - utbildning, ateljé och filmfond. En sammanfattning av utredningsresultatet har upprättats. Kostnaden för en fortsatt satsning på film­produktion och utbildning bedöms uppgå till ca 6 mnkr per år. Arbetsutskottet har föreslagit att frågan om möjligheterna till samverkan m.m. utreds.

Regiondirektör Bo Dahllöf redogjorde för ett förslag till inriktningsbeslut.

­Kommunstyrelsens beslut

 • Tillsammans med folkhögskolestyrelsen och kultur- och fritidsnämnden ska möjligheterna till samverkan och samordning av resurser för fortsatt film­produktion och filmutbildning i Fårösund undersökas. Möjlig­heterna att finansiera verksamhet med regionala utvecklingsmedel ska samtidigt klargöras.

  li>Inriktningen ska vara:

  Filmverksamheten ska de närmaste två åren stödjas med regionala utvecklingsmedel.

  Filmateljén finansieras via Gotlands Filmfond.

  Kommunens filmverksamheter ska samlokaliseras i Fårösund.

  Kultur- och fritidsnämnden ska ha ansvaret för filmverksamheten och samverka med styrelsen för Gotlands folkhögskola.

 • Register