§ 121 Evenemangsarena

Utskrivet från: http://gotland.se/38205
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 121
Evenemangsarena

AU § 116
- Ledningskontoret 2008-05-07
- (Arbetsutskottet § 271/2007)

Ledningskontoret har i promemoria sammanfattat bedömningarna från Gotlands Idrottsförbunds förstudie om evenemangsarena i Visby och kompletterande utredning av ALMI Gotland om besöksnäringens synpunkter och behov på en sådan satsning. Kontoret har konstaterat att även under gynnsamma förutsättningar skulle driftsunderskottet ligga i storleksordningen 8 -10 mnkr och förmodligen få täckas av kommunen.

Arbetsutskottet har förslagit att frågan om möjligheterna att tillgodose idrottens behov genom ombyggnad av befintliga lokaler skulle utredas samt att detaljplaneläggning för och upphandling av en evenemangshall skulle inledas.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att utreda vilka alternativ som finns att tillgodose idrottens behov genom om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och kostnaden för det.

  • Upphandling av en evenemangshall på en plats som ger förutsättningar för utveckling bör inledas och detaljplanering påbörjas för att säkra tillgång till byggbar mark.

  • Register