§ 122 Anhållan om bidrag; Stiftelsen Medeltidsveckan

Utskrivet från: http://gotland.se/38204
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 122
Anhållan om bidrag; Stiftelsen Medeltidsveckan

AU § 117
KS2007/0473-04
- Stiftelsen Medeltidsveckan 2007-11- 08 och 12
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-04-09
- Ledningskontoret 2008-04-21

Stiftelsen Medeltidsveckan har hemställt om överläggningar om nytt avtal för perioden 2008-2010 och begärt att Gotlands kommun ska höja bidraget. Enligt Medeltidsveckans uppfattning behövs ytterligare 600 000 kr för att driva veckan med den utformning den hade 2007, förutsatt att sponsorstödet uppgår till oförändrat belopp. Annars finns, menar stiftelsen, ingen ekonomisk möjlighet att genomföra arrangemanget efter 2008. Stiftelsen har också begärt bidrag för firande av dess 25 års jubileum.

Kultur- och fritidsförvaltningen har framlagt förslag till vissa förändrade villkor i ett nytt samarbetsavtal för perioden 2008-2010. Ledningskontoret har föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ska beviljas 455 000 kr (varav 300 000 kr avser jubileet) för 2008.

Det antecknas att arbetsutskottet återremitterat frågan om utökning av grund­bidraget till ledningskontoret för vidare behandling vid budgetavstämningen i höst.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden beviljas 455 000 kr för utökat bidrag till Stiftelsen Medeltidsveckan 2008. Av beloppet avser 300 000 kr en engångsinsats för jubileet. Medel anvisas ur anslaget för Näringsliv.

  • Register