§ 124 Delårsrapport 1:2008

Utskrivet från: http://gotland.se/38202
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 124
Delårsrapport 1:2008

AU § 119
- Ledningskontoret 2008-04-28

Ledningskontoret har framlagt delårsrapport för första kvartalet 2008. Sammanlagt visade prognosen att årets resultat skulle uppgå till 21 mnkr (budget 28 mnkr). Verksamheten i nämnderna beräknas visa underskott med totalt 13 mnkr. Av detta beräknar hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott på 16 mnkr, samt barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden vardera 8 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har minskat med 32 mnkr jämfört med budget.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

  • De nämnder som redovisar negativa prognoser –barn- och utbildnings­nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden - ska fortsätta arbetet med åtgärder för att säkra ett resultat i balans vid utgången av år 2008.

  • Register