§ 125 Strategisk plan och budget 2009 - 2011

Utskrivet från: http://gotland.se/38201
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 125
Strategisk plan och budget 2009 - 2011

AU § 120
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontoret 2008-05-21
Allmänt

Vid sammanträde 12 maj orienterades kommunstyrelsen om förutsättningarna för budgetarbetet.

Arbetsutskottet har överlämnat förslag till strategisk plan och budget 2009-2011 till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 120, som bifogas. Av protokollet framgår också utskottets särskilda beslut och kommentarer.

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för arbetsutskottets förslag.

Styrkort

Förslaget till styrkort: Arbetsutskottet har framlagt förslag till ändring av styrkort för perioden 2007-2010.

Yrkande :

 • Brittis Benzler (v) yrkade att Gotlands vision 2025 skulle formuleras enligt följande:

  Arbetsutskottet

  Brittis Benzler (v)

  Gotlands vision 2025 : Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

  Gotlands vision 2025: Ett jämställt, jämlikt och solidariskt Gotland i ekonomisk, ekologisk och social balans.

 • Brittis Benzler (v) yrkade vidare dels att ett av visionsmålen skulle ändras enligt följande, dels att en av strategierna skulle ändras och att två ytterligare strategier skulle införas: forts

  Arbetsutskottet

  Brittis Benzler (v)

  Visionsmål

 • Minst 65 000 invånare bor på Gotland.

 • Alla gotlänningar är delaktiga och tar ansvar för utvecklingen av Gotland till ett hållbart samhälle.

 • Strategier

 • Vi arbetar i bred samverkan med andra för att förbättra företags­klimatet, öka befolkningen, tillväxten och stärka varumärket Gotland

 • Vi arbetar i bred samverkan med andra för att förbättra företags­klimatet, öka befolkningen, tillväxten och stärka varumärket Gotland

 • Vi får hela organisationen att dra å samma håll. Koncernstyrningen ska stärkas.

 • Vi skapar kraft genom att utveckla den kommunala verksamheten så att de anställdas delaktighet ökar och deras kompetens bättre tas tillvara.

 • Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra beslut.

 • Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra beslut.

 • Vi skapar goda relationer, är goda ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland som plats att besök, leva och verka på.

 • Vi skapar goda relationer, är goda ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland som plats att besök, leva och verka på.

 • Vi prioriterar förebyggande och hälsofrämjande insatser.

 • Vi låter barns och ungdomars bästa genomsyra verksamheten och arbetar utifrån barnkonventionen.

 • Brittis Benzler (v) yrkade avslutningsvis att Framgångsfaktorerna för perspektivet Medarbetare och ledare skulle kompletteras med ytterligare en. Björn Jansson (s) instämde i yrkandet.

  Mål perspektivet medarbetare och ledare

 • 7. De anställda känner delaktighet och har möjlighet att påverka sitt arbete.


 • Proposition och omröstning :

  Ordföranden ställde proposition på dels arbetsutskottets förslag till ändringar av styrkortet, dels Brittis Benzlers, dels Brittis Benzlers och Björn Janssons och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla arbetsutskottets förslag till ändringar av styrkortet.

  Investeringsbudget

  Arbetsutskottets förslag till investeringsbudget omfattar 267 100 tkr, varav 72 700 tkr avser ej skattefinansierade investeringar.

  Yrkande :

 • Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Brittis Benzler (v) att investeringsförslaget skulle kompletteras med 15 mnkr för investeringar i förskolor och 1,1 mnkr för projektering av ombyggnad av Gråbo vårdcentral.

  Proposition och omröstning :

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobs­son (c), Jenny Guteäng (m), Yngve Andersson (kd), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björk­man (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

  Driftbudget

  Arbetsutskottets förslag till driftbudget: Arbetsutskottets förslag till ramar innebär att nämnderna kompenseras, dock ej till fullo, för höjningar av kommun­interna priser. För faktiska prishöjningar kompenseras vissa nämnder.

  Ramarna ökas enligt följande (inkl. extern priskompensation):

  Ramförändringar

  Ramen för kommunstyrelsen/Lövsta landsbygdscenter ökas med 1,3 mnkr.

  Ramen för barn- och utbildningsnämnden ökas med 5,2 mnkr.

  Ramen för folkhögskolestyrelsen ökas med 0,6 mnkr.

  Ramen för social- och omsorgsnämnden ökas med 2,3 mnkr.

  Ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden ökas med 7,6 mnkr.

  R amarna för nämnderna ska sammanlagt minskas med 4 mnkr.

  Inarbetade förändringar av ramarna för anslag av engångskaraktär och för förändringar till följd av tidigare fattade beslut: Det antecknas att ramarna för 2009 också reviderats av dessa skäl. Sammanlagt har ramarna justerats med ca 11,2 mnkr netto:

  I den strategiska planen för 2009 och 2010 ska, enligt kommunfull­mäk­tiges beslut (§ 349/2007) upptas förslag om skattesänkning med 15 respektive 20 öre (14 mnkr 2009).

  Kommunstyrelsens ram har justerats för Gotlands kommuns andel av finansieringen av Finsam, 1 mnkr och anslag för Ädit-projektet 2009, ca 1,2 mnkr.

  Enligt resursfördelnings­modellerna för beräkning av ramarna för barn- och utbildnings­nämnden och hälso- och sjukvårds­nämnden skulle barn- och utbildningsnämndens ram 2009 minska med 22,2 mnkr och hälso- och sjukvårds­nämndens öka med 8 mnkr, vartill kom ca 1,3 mnkr för röntgen­utrustning.

  Övriga ramförändringar

  Personalkostnadsreserv . Under finansförvaltningen upptas 108 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.

  Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 15 mnkr: (Internhyror 11,2 mnkr, städ- och fastighets­service, 1,6 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 2,2 mnkr). Barn- och utbildnings­nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommun­styrelsen ledningskontoret, och social- och omsorgs­nämnden kompenseras för prisökningar i externa avtal med sammanlagt 18,9 mnkr.

  Årets resultat beräknas till +2 mnkr

  Yrkanden :

 • Ordföranden Eva Nypelius tillstyrkte arbetsutskottets förslag. ( Kolumn A ).

 • Björn Jansson (s) yrkade att förslag om skattesänkning skulle utgå ur planen vilket motsvarade 14 mnkr. Resultatet skulle därmed bli 16 mnkr. ( Kolumn B ).

 • Brittis Benzler (v) yrkade att tekniska nämndens ram skulle ökas med 3 mnkr för satsningar på kollektivtrafiken, att barn- och utbildnings­nämndens ram skulle ökas med dels 2,5 mnkr för anordnande av barnomsorg på obekväm arbetstid, dels 2,5 mnkr för att genomföra modersmålsunder­vis­ning och –träning i enlighet med Skolverkets krav, och att kommun­styrel­sens ( lednings­kontoret ) ram skulle ökas med 1 mnkr för anordnande av sommarjobb för unga 2009, samt att förslaget om skattesänkning skulle utgå ur planen. Resultatet skulle därmed bli 7 mnkr. ( Kolumn C ).


  mnkr

  A
  Arbetsutskottet

  B
  B Jansson (s)

  C
  B Benzler (v)

  Kommunstyrelsen: Ledningskontoret

  (Ramökning enligt tidigare beslut ca 2,2 mnkr: Finsam och Ädit-proj)
  Ramökning: Kompensation kostnader externa avtal motsv.

  - 0,4

  - 0,4

  - 0,4

  Ramökning: Sommarjobb för unga  - 1

  Kommunstyrelsen: Lövsta landsbygdscentrum
  Ramökning. Lärcentra 2009

  - 1,3

  - 1,3

  - 1,3

  Tekniska nämnden
  Ramökning: Kollektivtrafik  - 3

  Barn- och utbildningsnämnden
  (Ramminskning enligt tidigare beslut 22,2 mnkr)
  Ramökning: Korrigering p.g.a. elevförändringar (Skola Gotland 2008)

  - 5,2

  - 5,2

  - 5,2

  Ramökning: Kompensation kostnader externa avtal motsv

  - 5,0

  - 5,0

  - 5,0

  Ramökning: Barnomsorg obekväm arbetstid  - 2,5

  Ramökning: Modersmålsundervisning m.m. :  - 2,5

  Folkhögskolestyrelsen
  Ramökning

  - 0,6

  - 0,6

  - 0,6

  Social- och omsorgsnämnden
  Ramökning: Effekter avtal om OB

  - 7,3

  - 7,3

  - 7,3

  Ramökning: Kompensation kostnader externa avtal

  - 7,2

  - 7,2

  - 7,2

  Ramminskning

  + 5

  + 5

  + 5

  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  (Ramökning enligt tidigare beslut ca 9,3 mnkr)
  Ramökning: Effekter avtal om arbetstid och OB

  - 7,6

  - 7,6

  - 7,6

  Ramökning: Kompensation kostnader externa avtal motsv

  - 6,3

  - 6,3

  - 6,3

  Övrigt
  Samtliga nämnder: Ramökning för personalkostnadsökningar (3,5 %)

  - 108

  - 108

  - 108

  Samtliga nämnder: Ramminskning som effekt av Struktur 2007

  + 10

  + 10

  + 10

  Samtliga nämnder: Ramökning för höjning av internpriser

  - 15

  - 15

  - 15

  Samtliga berörda nämnder: Ramökning för höjda hyror förvaltnings­lokaler Visborg

  - 6

  - 6

  - 6

  Ingen skattesänkning 2009


  + 14

  + 14

  Proposition och omröstning :

  Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Björn Janssons och Brittis Benzlers förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. Ordföranden ställde proposition på Björn Janssons och Brittis Benzlers yrkanden och förklarade sig anse att Björn Janssons yrkande antagits som motförslag.

  Kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Björn Janssons förslag. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Jenny Guteäng (m), Yngve Andersson (kd), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej: Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s), Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit a rbets­utskottets förslag.


  Kommunstyrelsens beslut

  Styrkort

 • Nämnderna ska fördjupa kostnadsjämförelser i enlighet med styrkortet (framgångsfaktorn effektiva processer) och lämna rapport till budgetavstäm­ningen 2008.

 • Kommunledningsgruppen bör aktivt arbeta med de åtgärder som är ett resultat av uppföljningen 2007 av koncernens styrkort. Det är också önskvärt om frågor om såväl ändring av kortet, som åtgärder med anledning av den årliga uppföljningen av det, i fortsättningen behandlas och övervägs av kommun­lednings­gruppen som ett led i beredningen.

 • Ledningskontoret ska utarbeta en plan för att stärka medarbetar- och ledar­perspektivet.

  ­ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  Investeringar

 • Investeringar upptas med 267 100 tkr. Av dessa avser 72 700 tkr ej skattefinansierade investeringar.

  Planeringsramar

 • De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2009 års budget och strategiska plan för perioden 2010-2011 fastställs.

  Ramförändringar

  Ramen för kommunstyrelsen/Lövsta landsbygdscenter ökas med 1,3 mnkr.

  Ramen för barn- och utbildningsnämnden ökas med 5,2 mnkr.

  Ramen för folkhögskolestyrelsen ökas med 0,6 mnkr.

  Ramen för social- och omsorgsnämnden ökas med 2,3 mnkr.

  Ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden ökas med 7,6 mnkr.

  R amarna för nämnderna ska sammanlagt minskas med 4 mnkr.

  Övriga ramförändringar

  Personalkostnadsreserv . Under finansförvaltningen upptas 108 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna. forts

  Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 15 mnkr: (Internhyror 11,2 mnkr, städ- och fastighets­service, 1,6 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 2,2 mnkr). Barn- och utbildnings­nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommun­styrelsen ledningskontoret, och social- och omsorgs­nämnden kompenseras för prisökningar i externa avtal med sammanlagt 18,9 mnkr.

  Årets resultat beräknas till +2 mnkr.

  Styrkort

 • Upprättat förslag till ändringar i styrkort för 2007-2010 fastställs.

 • Nämnderna får i uppdrag att med utgångspunkt i koncernens styrkort upprätta egna styrkort för mandatperioden.

 • Register