§ 126 Rapport pensionsförvaltning

Utskrivet från: http://gotland.se/38200
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 126
Rapport pensionsförvaltning

AU § 122
- Ledningskontoret 2008-04-20

Av kommunfullmäktige fastställd policy för förvaltningen av pensionsmedel innehåller bl.a. regler om rapportering av pensionsportföljen i samband med delårsbokslut och årsrapport. Ledningskontoret, ekonomidirektören, ska bl.a. också svara för viss fortlöpande rapportering till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har framlagt rapport över förvaltningen per april månad 2008.

Kommunstyrelsens beslut

 

  • Rapporten läggs till handlingarna.

     

  • Register