§ 127 Inflyttning och boende på Gotland

Utskrivet från: http://gotland.se/38199
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 127
Inflyttning och boende på Gotland

AU § 123
- Diskussionsunderlag – Ett gotländskt folkbokförings- och skatteproblem
- Diskussionsunderlag – Delårsboendet på Gotland
- Ledningskontoret 2008-04-28

Ledningskontoret har föreslagit insatser för ökad inflyttning som beräknades kosta ca 600 000 kr under 2009, då inkluderande förnyelse av visst PR-material för att överensstämma med den nya varumärkesplattformen.

Det antecknas att arbetsutskottet vid budgetberedningen diskuterat det material som ledningskontoret utarbetat om folkbokföring och delårsboende på Gotland; ett analysarbete som fortsätter.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag till åtgärder för att öka inflyttningen godkänns. De beräknade kostnaderna 2009, 600 000 kr, ska belasta ledningskontorets budget.

  • Register