§ 128 Regionalt utvecklingsprogram RUP

Utskrivet från: http://gotland.se/38198
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 128
Regionalt utvecklingsprogram RUP

AU § 125
KS2000/0815-21
- (Kommunstyrelsen 2007-09-24, § 281)
- Ledningskontoret 2008-05-09

Efter av kommunstyrelsen beslutad remissbehandling har ledningskontoret presenterat förslag till regionalt utvecklingsprogram, RUP. Avsikten är att programmet ska behandlas av kommunfullmäktige i juni tillsammans med bl.a. vision och regionalt tillväxtprogram.

Med ledning av arbetsutskottets behandling av programmet 6 och 12 maj har ledningskontoret utarbetat ett nytt programförslag.

Projektledaren Lena Thalin presenterade förslaget.

Som samverkansorgan har Gotlands kommun ansvar för det regionala tillväxt­arbetet (hette tidigare utvecklingsarbetet) och skyldighet att bl.a. utarbeta ett regionalt utvecklings­program och samordna genomförandet av det. Det regionala utvecklings­programmet ska ligga till grund för bl.a. regionala strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra relevanta regio­nala program och insatser. Regeringen ska informeras om programmet och ändringar av det.

Bestämmelser om det regionala tillväxtarbetet och om utvecklingsprogram finns i förord­ningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, som ersatt förordning ( 2003:595) om regio­nalt utveck­lingsarbete. Med regionalt tillväxtarbete avses i förordningen insatser för att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling. Vägledande för arbetet ska vara den natio­nella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Yrkanden :

Avsnitt 3.Visionen

1. Brittis Benzler (v) yrkade att visionen för Gotland skulle formuleras enligt följande: ” Ett jämställt, jämlikt och solidariskt Gotland i ekologisk, ekonomisk och social balans ”.

Avsnitt 4. Övergripande mål för en hållbar utveckling

2. Ordföranden Eva Nypelius (c) yrkade att det första målet skulle lyda: ”Minst 65 000 invånare bor på Gotland”.

3. Brittis Benzler (v) yrkade att det målet i stället skulle formuleras: ” Alla gotlänningar är delaktiga i och tar ansvar för utvecklingen av Gotland till ett hållbart samhälle ”.

­

Avsnitt 6. Bo och leva

4. Eva Nypelius (c) yrkade att målbilden under 6.1 Hur kan vi utveckla stad och land ? skulle lyda: ” Oavsett var man bor på Gotland – på landbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten eller inlandet – ska det finnas tillgång till affärer, service, kultur och upplevelser inom rimligt avstånd. Stad och land samspelar och utvecklas utifrån egna styrkor och bidrar till att den inomregionala balansen bibehålls ”.

5. Eva Nypelius (c) yrkade att målbilden under 6.4 Demokrati och inflytande skulle lyda ” Kunskapen om hur samhället fungerar ska öka i syfte att stärka demokratin. Utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan beslutsfattare och medborgare skapar möjligheter till ökad delaktighet i utvecklingen av Gotland ”.

6. Brittis Benzler (v) yrkade att den målbilden i stället skulle formuleras: ” Gotlänningarna har goda kunskaper om samhället och möjligheter att påverka som medborgare, brukare, anställda och elever “.

7. Brittis Benzler (v) yrkade att målbilden under 6.6 Människors hälsa skulle komp­letteras med ytterligare ett mål, nämligen; ” Sjukvården arbetar förebyg­gande och hälsofrämjande ”. Björn Jansson (s) och Eva Nypelius (c) instämde i yrkandet.

8. Sonia Landin (s) yrkade att den första målbilden skulle lyda: “ Medellivs­längden ska öka ”. Eva Nypelius (c) instämde i yrkandet.

Avsnitt 7. Hållbar tillväxt och sysselsättning

9. Brittis Benzler (v) yrkade att rubriken om ö-läget skulle avfattas annorlunda, t.ex. ”Ö-läge fordrar goda kommunikationer”. Björn Jansson (s) och Eva Nypelius (c) instämde i yrkandet.

Avsnitt 8. Hållbar energiförsörjning på Gotland

10. Brittis Benzler (v) yrkade att rubriken Hållbar energiförsörjning på Gotland i stället borde vara ”Hållbar energiförsörjning och god miljö på Gotland” och att texten också skulle behandla några kompletterande miljöfrågor, t.ex. biologisk mångfald, giftfri miljö och ekologisk odling. Behovet av minskade koldioxid­utsläpp borde beskrivas och framhävas tydligare och de tre områden som ger de största utsläppen i människors vardagsliv nämnas: ”bilen, biffen och bostaden”.11. Brittis Benzler (v) yrkade att den fjärde målbilden skulle formuleras sålunda: ” Genom att 140 vägarna utvecklats till snabba och säkra matarvägar och kollektiv­trafikens stomlinjer byggts ut har avstånden krympt på Gotland”. Björn Jansson (s) och Eva Nypelius (c) instämde i yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunstyrelsen biföll yrkandena 2, 4, 5, 7, 8, 9 och 11.

    Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt och Brittis Benzlers yrkanden och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

    Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Det upprättade förslaget till regionalt utvecklingsprogram för Gotland antas.

  • Register