§ 131 Utredning om vuxenutbildningsnämnd

Utskrivet från: http://gotland.se/38195
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 131
Utredning om vuxenutbildningsnämnd

AU § 128
KS20070381-65
- (Kommunstyrelsen 2007-12-11, § 375)
- Ledningskontoret 2008-04-23

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda frågan om ny organisation för vuxenutbildningen. Den nya förvaltningen skulle, enligt ett organisa­tionsutkast, omfatta folkhögskolan, Komvux och Lövsta lands­bygds­centrum och preliminärt också gymnasieskolan, samt beställd verksamhet. Arbetet skulle bedrivas så att ett förslag kunde behandlas vid budget­beredningen 2008 och nämnden inrättas fr.o.m. 2009.

Berörda förvaltningschefer har nu föreslagit inrättande av en organisation bestående av folkhögskolan, gymnasieskolan, Komvux, samt Lövsta ( gymnasie- och vuxenutbild­ning, lärcentra och landsbygdsutveckling ). Ledningskontoret föreslår att en ny nämnd inrättas för förvaltningen av den verksamheten. En politiskt sammansatt styrgrupp föreslås tillsättas för att framlägga förslag om såväl tidpunkt för genom­förandet, som övriga med inrättandet av nämnden formella och praktiska frågor. En chef eller projekt­ledare föreslås tillsättas.

Regiondirektören informerade om tidsplaneringen, som bl.a. innebar att resultatet av remissbehandlingen skulle föreligga vid budgetavstämningen.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden och styrelsen för Gotlands Folkhögskola.

  • Register