§ 132 Effekter av förhyrningsupphandling

Utskrivet från: http://gotland.se/38194
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 132
§ 132 Effekter av förhyrningsupphandling

AU § 129
KS2007/0458-04
- Tekniska nämnden 2007-10-24, § 285

Tekniska nämnden har uppmärksammat de ekonomiska konsekvenserna av att uppföra nya byggnader för särskilda boenden i Burgsvik, Hemse, Katthammarsvik och Roma (och senare hyra dem) om nuvarande byggnader inte kan nyttiggöras eller säljas. Nämnden har dels begärt att bli kompenserad för kostnaderna för de tomma lokalerna i avvaktan på försäljning eller rivning, dels föreslagit att behovet av förbättrade lokaler för särskilt boende i Hemse ska tillgodoses genom en om- och tillbyggnad av de nuvarande i stället för en nybyggnad.

De ekonomiska konsekvenserna av en nybyggnation av särskilda boenden för senare förhyrning innebär att nuvarande fastigheter tomställs och att kostnader på totalt ca 2,5 mnkr inte kan intäktsfinansieras. Att använda dem för annan verksamhet bedöms uteslutet och försäljningsmöjligheterna begränsade. Det rör sig om ett sammanlagt bokfört värde på ca 7,8 mnkr vartill kommer lokalerna vid Hemse vårdcentrum. När det gäller nybyggnaden där föreslår tekniska nämnden i stället en om- och tillbyggnad vid nuvarande anläggning. Utan att nu föreslå det bedöms det bli billigare att riva nuvarande byggnader i Roma och Katthammars­vik när de nya byggnaderna är klara.

Kommunstyrelsens beslut

  • Tekniska nämnden får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt sälja Sudergården i Burgsvik, sälja eller riva Östersol i Katthammarsvik samt riva Klostergården i Roma.

  • Register