§ 133 Delegation av beslut om tandvårdstaxa

Utskrivet från: http://gotland.se/38193
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 133
Delegation av beslut om tandvårdstaxa

AU § 130
KS2008/0135-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2008-04-22
- Ledningskontoret 2008-04-24

Med anledning av de beslut som föranleds av ny lag ( 2008:145 ) om statligt tandvårdsstöd, vilken träder i kraft 1 juli 2008, har hälso- och sjukvårdsnämnden begärt att kommunfullmäktige ska delegera beslut om ändringar i tandvårdstaxan till nämnden.

Ledningskontoret har föreslagit att framställningen ska tillstyrkas med vissa förbehåll.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden medges rätt att besluta om ändringar i Gotlands kommuns tandvårdstaxa med anledning av ny lagstiftning om statligt tand­vårdsstöd. Som villkor för beslutskompetensen gäller att nämnden inte avviker från taxans principiella utformning och att nämnden följer kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinciper samt bestämmelserna om uttag av avgift enligt tandvårdslagen.

  • Register