§ 135 Revisionsanmärkning och revisionsskrivelse

Utskrivet från: http://gotland.se/38191
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 135
Revisionsanmärkning och revisionsskrivelse

KS 2008/0229-00 och 2008/0230-04
- Revisionsberättelse 2008-05-08
- Revisionsskrivelse 2008-05-08
- Ledningskontoret 2008-05-26

Kommunstyrelsen har att avge förklaring över den anmärkning som revisorerna riktat mot styrelsen (och tekniska nämnden) för betydande brister i dokumentationen av upplåtelsen av fyra turistanläggningar.

Till grund för bedömningen låg rapporten Granskning av kommunens hantering av upplåtelse av fyra turistanläggningar och revisorerna har begärt besked till 4 juni om vilka åtgärder som granskningen kommer att leda till.

Ledningskontoret och tekniska förvaltningen har gemensamt utarbetat yttrande över anmärkningen. Ledningskontoret har också begärt uppdrag att utarbeta policy m.m. för försäljning av fastigheter.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt och i samråd med tekniska förvaltningen utarbeta en policy för försäljning av fastigheter och att se över reglerna och riktlinjerna för hur försäljning och annan upplåtelse av fastigheter i kommunens verksamheter ska genomföras och dokumenteras.

  • Som förklaring över revisorernas anmärkning i revisionsberättelsen överlämna dels ledningskontorets och tekniska förvaltningens gemensamt utarbetade yttrande, dels vad ledningskontoret i utlåtande anfört.

  • Som yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av upplåtelse av fyra turistanläggningar överlämna ledningskontorets och tekniska förvaltningens gemensamt utarbetade yttrande.

  • Register