§ 136 Delegation av uppräkning av sotningstaxa

Utskrivet från: http://gotland.se/38190
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 136
Delegation av uppräkning av sotningstaxa

KS 2008/0261-17
- Räddningstjänsten 2008-05-12
- Ledningskontoret 2008-05-15

Räddningstjänsten har, med hänvisning till cirkulär 08:27 från Sveriges Kommuner och Landsting, begärt att sotningstaxan ska räknas upp med 2,49 % fr.o.m. 1 april 2008. Räddningstjänsten har dessutom begärt att ändringar av taxan i enlighet med index ska delegeras till chefen för räddningstjänsten.

Ledningskontoret har tillstyrkt framställningen:

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastställt sotningsindex för 2008 på 2,49 % ska fr.o.m. 1 april 2008 användas för justering av de i sotningstaxan angivna beloppen.

  • I delegationsordningen görs tillägg på så sätt att en ny punkt O 4 införs av följande lydelse:
    Beslut om höjning av de i sotningstaxan angivna avgifterna med en procentsats som anges i det centralt publicerade sotningsindexet: Delegat: Förvaltningschefen för räddningstjänsten.

  • Register