§ 137 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/38189
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2008-05-29

KS § 137
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:

· Serveringstillstånd m.m .

Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 19 april – 23 maj 2008.

· Förhandlingsprotokoll

2008-02-05 över förhandling med SKTF om omfattningen av fortlöpande ledighet för fackligt uppdrag. SKTF erhöll för 2008 sammanlagt 3 488 timmar, varav 488 timmar avser arbetsmiljöarbete.

2008-02-06 över förhandling med Kommunal om fortlöpande ledighet för fackligt uppdrag. Kommunal erhöll för 2008 16 074 timmar, varav 2 170 timmar för arbetsmiljöarbete. Överenskommelsen omfattar inte s.k. rörlig tid.

2008-03-07 över förhandling med SACO om fortlöpande ledighet för fackligt uppdrag. SACO erhöll för 2008 3 831 timmar, varav 451 timmar för arbetsmiljöarbete.

2008-02-06 över förhandling med Kommunal enligt MBL § 10 om uppsägning av SO.

2008-02-13 över förhandling enligt MBL § 11 med Kommunal om övertalighet inom räddningstjänsten. En brandman uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Uppsägningen återtagen i förhandling 2008-03-31

2008-02-14 över förhandling enligt MBL § 11 med Lärarförbundet om övertalighet vid Arbetscentrum, konsult- och servicekontoret. En tjänsteman erbjöds anställning i annan förvaltning.

2008-02-18 över förhandling enligt MBL § 11 med Akademikerförbundet SSR om övertalighet vid Arbetscentrum, konsult- och servicekontoret. En tjänsteman erbjöds halvtidsanställning vid annan enhet inom kontoret.

2008-03-31 över förhandling med Kommunal enligt MBL § 11 om övertalighet inom Arbetscentrum, konsult- och servicekontoret, och räddningstjänsten. Tre arbetsledare överförs till socialförvaltningen och 3 anställda erbjuds anställningar inom andra förvaltningar.

2008-03-31 över förhandling med Gotlands läkarförening om modell för arbetstids­förläggning för narkosläkarna vid OIK och ersättning för deltagande läkare.

2008-04-02 över förhandling med SKTF om övertalighet vid Arbetscentrum, konsult- och servicekontoret. Två anställda erbjudna tjänster vid andra förvaltningar och en utlovad dylik.

2008-04-21 över förhandling med Gotlands läkarförening, GLF, p.g.a. att sju läkare arbetat ner än 200 timmar övertid under 2007 (sammanlagt 633 timmar). Gotlands kommun har erlagt 125 000 i skadestånd till GLF för brott mot ATL.

· Upphandlingar

Av ekonomidirektören fattade beslut i upphandlingar under perioden 1 januari – 31 mars 2008.

Register