2008-05-29, §§ 104-138

Utskrivet från: http://gotland.se/38185
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2008-05-29

Register

Regionstyrelsen 2008-05-29
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c) , ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2 :e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Jenny Guteäng (m), tjg ers
Bror Lindahl (fp), tjg ers
Yngve Andersson (kd), tjg ers
Övriga närvarande

Kjell Skalberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Rut Smeds (kd)
Eric Martell (s)
Conny Kristensen-Gahnström (s)
Leif Dahlby (s)
Roland Norbäck (v)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör
Anders Gripne, koncerncontroller
Anna-Lena Gutedal, koncerncontroller

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2008-06-09
Datum för anslags nedtagande: 2008-07-01