§ 75 Besparingar i 2002 års budget, arbetsutskottets beslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3818
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-05-29

§ 75
Besparingar i 2002 års budget, arbetsutskottets beslut

Redovisades de beslut som arbetsutskottets fattat under §§ 77-79 och 81-83 med anledning av det resultatkrav på 2 mkr som kommunfullmäktige beslutat. Totalt omfattade det direkta neddragningar motsvarande 2 270 tkr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Arbetsutskottets beslut innebärande följande neddragningar och besparingar godkänns:

  - Administrativa avd inkl konsumentvägledningen 75 tkr
  - Centralt arbetsmiljöanslag 50
  - Mötesplats Gotland 100
  - Utvecklingsanslag 100
  - Ofördelade lokal- och personalkostnader 500
  - Taxehöjning från 2002-07-01 225
  - Aktivitets- och avtalsbaserade bidragstyper för ungdoms- handikapp- och pensionärsföreningar minskas med 2,5 % 100
  - Driftbidrag till föreningsägda anläggningar sänks från 80 till 77%, avtalsreglerade ersättningar reduceras i motsvarande mån och kvarvarande bidrag fördelas inte 190
  - Grundbidraget till samlingslokaler sänks med 1000 kr 75
  - Investeringsbidrag do 200
  - Bidrag till studieorganisationer 250
  - Ungdomsverksamheten, besparing 200 tkr 60
  - Distrikts- och länsbibliotek 150
  - Särskilda arrangemang fritid och idrott 135
  - Särskilda kulturarrangemang 60

 2. Summa 2 270 tkr